Chuyện chính chị chính em nước(đế quốc Mỹ):Liệu phán quyết của Đại Bồi Thẩm Đoàn xác nhận ngài (theo Sonia Ohlala) Đỗ Nam Trâm(Trump) không làm chủ được “cái của nợ ” có ảnh hưởng đến chuyện tranh cử TT năm 2024 ?/Sexual abuse verdict renews Republican doubts about Trump’s electability-Washington Post

Sexual abuse verdict renews Republican doubts about Trump’s electability “Mít ” Sonia Ohlala On Capitol Hill and in the presidential race, the former president faced criticism from some in his […]

Read Article →