phát biểu của Nguyễn Đình Bin,người mời gọi(hay chiêu dụ) tên Nguyễn Cao Kỳ(chế độ Thiệu Kỳ) về Việt Nam(theo NQ 36),về nhận xét của tướng CS Nguyễn Chí Vịnh(con trai tướng CS Nguyễn Chí Thanh) liên quan đến”cuộc chiến chống Nga cứu nước ” của dân và quân Ukraina !!!

Nguyễn Đình Bin   ·  SAU ĐÂY LÀ Ý KIẾN CỦA THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH, NGUYÊN ỦY VIÊN TƯ ĐẢNG, NGUYÊN THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG, CẢ ĐỜI QUÂN NGŨ […]

Read Article →