Khi Đảng và Nhà Nước CS không xem Phật Giáo(tôn giáo)là chất liệu và phương tiện của giai cấp bóc lột để ru ngủ,mê hoặc giai cấp bị bóc lột (như cụ tổ Mác đã phán)-Luật Khoa Tạp Chí

Khi nhà nước làm hư nhà sư Biến chất dưới sự kiểm soát của nhà nước của Đảng Cộng Sản on 20/08/2022 By VĂN TÂM Biến chất dưới sự kiểm soát của […]

Read Article →