lang thang tìm quên :”“Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mông mênh.Một dòng nồng ý biếc, một dòng sầu mấy kiếp” Danube bleu”Johann Strauss-Trịnh Hảo Tâm

Johann Strauss KÝ SỰ DU LỊCH DU NGOẠN TRÊN SÔNG DANUBE Ở BUDAPEST Bài và ảnh: TRỊNH HẢO TÂM(Trà Dzinh) The Danube (/ˈdæn.juːb/ DAN-yoob; known by various names in other languages) is the second-longest river in Europe, after […]

Read Article →