Đại đức,thượng toạ hoà thượng là cái chi chi ? Có phải là chức vụ(trong hàng giáo phẩm Đạo Phật ) hay là những danh xưng theo tuổi tác,đức độ,giữ vững “ngũ giới ” của tín đồ đối với tu sĩ ??

Tài niệu Đại đức, Thượng tọa và Hòa thượng có nghĩa là gì Đại đức, Thượng tọa, Hòa thượng đều là những từ tôn xưng, do người khác nêu lên […]

Read Article →