Việt Nam học được gì qua “chiến tranh chống Nga cứu nước”-Nguyễn Quỳnh

HOW VIETNAM CAN LEARN THE UKRAINE LESSON?
VIỆT-NAM HỌC TRƯỜNG-HỢP UKRAINE NHƯ THẾ NÀO?

Nguyễn Quỳnh

(*damau.org.)

23. As the Ukrainian War is still madly raging all eyes are tensely at the decisive battle of Dunbar, eastern Ukraine, and the Russian keeps laying the besieger to Mariupole in the south, waiting for the next move of Kremlin’s invasion maneuvering its strategic plan, would it be of any apprehension of unexpected (harbinger) catastrophe that Hanoi should weigh up in advance for a future of Vietnam?

24. Trong lúc chiến-trận ở Ukraine còn đang tiếp diễn, mọi nơi đều hồi-hộp theo dõi trận đánh ở Dunbar về phía đông Ukraine và Nga đang xiết vòng vây quanh Mariupole ở phía nam chuẩn bị cho kế-hoạch xâm lăng tới theo thế-trận đã tính của Kremlin, liệu Hà-nội có lo ngại về một tai-biến sẽ xảy ra bất ngờ cho Việt-nam trong tương-lai hay không?

25. Ukrainian invasion is just a pretext for a larger scale of Russian strategic dream to revise the Soviet Union and to challenge the West, if necessary using nuclear weapons. In Putin’s mind the NATO countries have still been in the state of reconstruction after the Second World War, inspite of tremendous achievements of economics but they have trailed behind Russian colossus arm industry. For Kremlin it is a sort of poetic dream if human society only pursues peace and happiness without fierce demonstration of destructive power for it believes in “La Raison du plus fort est toujours la meilleure” or “The reason of the strongest is always the best” by la Fontaine. Hanoi does not have problem of national wipeout by the Russian bear but by the Chinese dragon as is repeatedly demonstrated by one thousand years of Vietnam under Chinese rule and subsequent invasions. This is how Vietnam should learn from the Ukrainian lesson. Hanoi must be wise to see how China annexed Tibet in 1950, wiping out Tibetan language and culture. Beijing does not need conquer Vietnam by arm force because there already exists some slavery minds in Hanoi, for instance recently Hanoi attempted to replace Vietnamese culture and language with the Chinese ones. This is a move to self-effacement of people, culture and language; a bizarre policy much about the extreme of serfdom; for it could only be committed by beings born and raised in jungle.

26. Hành-động xâm-lăng Ukraine chỉ mới là một cái cớ cho một sách-lược lớn nhất của Nga là gây dựng lại Liên-bang Sô-viết và thách thức Tây-phương, nếu cần dùng tới võ-khí hạt-nhân. Putin nghĩ rằng (i) Các nước ở khối NATO vẫn còn trong tình-trạng kiến-thiết sau Đại-chiến Thứ Hai mặc dù đã có những thành-quả rất lớn về kinh-tế, nhưng còn kém Nga về sức-mạnh đồ-sộ của võ-trang. (ii) Các nước ở khối NATO rất sợ sự tàn phá của chiến-tranh. Trong đầu óc của những người Nga có máu sát-nhân xâm-lược thì một xã-hội chỉ theo đuổi thanh-bình và hạnh-phúc là một xã-hội mơ-mộng viển-vông. Theo họ, xã-hội phải có sức tàn-phá dữ-dội như câu nói: “Lý kẻ mạnh bao giờ cũng tốt nhất”. Hà-nội chắc đã nghĩ rằng Việt-nam sẽ không bị con Gấu Nga thôn-tính nhưng sẽ bị tan nát bởi con Rồng Tầu như một ngàn năm nô-lệ Tầu và nhiều lần bị xâm chiếm đã ghi rõ trong sách-sử. Bởi vậy, để sống còn, Việt-nam phải để ý đến bài học Ukraine. Hà-nội cũng đừng quên việc Tầu xâm lăng Tây-tạng năm 1950, xóa bỏ văn-hóa và ngôn-ngữ Tây-tạng. Gần đây trong giáo trình Hà-nội đã đề-nghị bỏ tiếng Việt thay vào đó là tiếng Tầu, một hành-động tự đào-thải rất lạ-lùng của con người sinh ra làm nô-lệ, xóa bỏ dân-tộc, đất nước và văn-hóa. Suy nghĩ như thế chỉ có ở trong đầu óc của “thứ người đến từ rừng thẳm”.

27. In 1979, China shortly invaded Vietnam under a pretext of “giving Vietnam a lesson”. The military conflict lasted for three months after China failed to support Cambodian aggressive policy against Vietnam. During such a confrontation Hanoi dubbed Chinese hostility “the Northern Imperialist” or warmonger. Evidently, China is the adjuratory enemy of Vietnam and by far “the yellow peril” or “cancerous disease” in the world. To deplete such unhealthy impressions would it only good for China to think about civilization and the quality of humanity.

28. Năm 1979 Tầu xâm lăng Việt-nam với chiêu bài “Dạy cho Việt-nam một bài học”. Cuộc chiến kéo dài ba tháng sau khi Tầu không thành-công trong kế-hoạch xúi Cam-bốt tấn công Việt-nam. Trong cuộc chiến ấy Hà-nội gọi Tầu là kẻ có máu thống-trị phương bắc. Bởi vậy, đúng ra Tầu là “kẻ thù không đội trời chung” của Việt-nam và là “hiểm-họa da-vàng” trên thế-giới. Để tránh những ấn-tượng xấu ấy không gì bằng Tầu nên cố gắng tiến tới văn-minh và nhân-bản.

29. Speaking in terms of political strategy in need of destructive expansionism of a “Ukrainian style” China has already made it clear by using force against Taiwan and so Taiwan should be concerned about being Chinese immanent target any time. In regard of tactical point and maneuver Chinese continent is isolated by land and sea so it needs to muscle in gaining strategic points by its attempt to claim Taiwan as a proxy territory, and to take some southeast Pacific islands that belong to Vietnam, The Philippines and even Indonesia. Chinese artificial island project substituting for its critical needs of natural harbors is impractical. As such, Taiwan should learn the lesson from Ukraine.

30. Xét về mặt sách-lược chính-trị nếu cần phải dùng đến sức mạnh tiêu-diệt kiểu Ukraine thì Đài-loan sẽ là mục-tiêu bạo-động chính của Tầu. Xét vè mặt địa-hình chiến-thuật thì đại-lục Tầu hoàn toàn bị phong tỏa. Bởi vậy, để có vị-trí chiến-thuật, nhất là ngoài khơi, Tầu coi Đài-loan thuộc Tầu và muốn chiếm mấy đảo thuộc Việt-nam, Phi Luật Tân và Nam-dương. Kế-hoạch xây đảo nhân-tạo thay cho hải-cảng thiên-nhiên của Tầu không hữu-hiệu. Rõ ràng Đài-loan phải để ý đến bài-học Ukraine.

31. At the highest level meeting between Messrs Lloyd Austin, The U.S Secretary of Defense, Antony Blinken, the U.S Secretary of State, and Zelenskiy, the President of Ukraine it made clear of the strong arm support from the US and allies, then in the wake of their unity re-confirmed at their meeting at Ramstein Air Force, where Germany for its part pledged powerful weapons supply to Ukraine in its fighting and weakening Russia. On May 1, Pelosi, the Houscce Speaker secretly visited Ukraine and confirmed to President Zelenskiy of U.S. support. All these efforts aim to stopping Putin’s aggressive strategy on spot to avoid Russian invasion of Western Europe any time in future.

32. Tại bàn hội-nghị cao-cấp gần đây giữa các ông Lloyd Austin, Bộ-trưởng Quốc-phòng Hoa-kỳ, Antony Glinken, Bộ-trưởng Ngoại-giao Hoa-kỳ và Zelenskiy, Tổng-thống Ukraine, một quyết định chung đã được công bố là Hoa-kỳ và Đồng-minh sẽ giúp vũ-khí mạnh nhất cho Ukraine. Quyết đĩnh ấy lại được nhấn mạnh trong hội-nghị tại Căn-cứ Không-quân Ranstein. Lần này chính Đức quyết-định tài trợ võ-khi siêu-đẳng cho Ukraine để đánh Nga và làm suy-yếu Nga ngõ hầu chặn đứng kế-hoạch xâm-lăng Âu-châu trong tương-lai của Putin. Ngày 1 tháng 5 bà Pelosi, Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ, đồng thời cũng là thành-viên của đảng Dân-chủ, tiểu-bang California, đã bí mật tới Kyiv gặp Tổng-thống Zelenskiy để xác-nhận việc Hoa-kỳ ủng-hô Ukraine.

33. Russian invasion of Ukraine might not trouble Hanoi’s mind at all despite the grimmest overcast sky of tragedy already affecting the world’s economics and security because Hanoi is confident that it has been the protégé of both Moscow and Beijing. The latter, according Pham van Dong, the late Prime Minister of VN, and truly the people’s enemy, Chinese is forever the Vietnamese master. He then added China renders safekeeping of Vietnamese territory that will be returned to Vietnam whenever Vietnam needs it! Hanoi might pay a little heed to Dong’s infamous saying but might possibly use it as well for its policy slogan inscribing it on the façade of the national temple, as it weights against Mã-viện’s bronze column commemorating his successful conquest of Vietnam. The inscription says “When this column collapses, it is the end of Giao-chỉ (Vietnam)”. The Vietnamese people had to fight vigorously and heroically against Mã-viện’s expletive curse with their nation. Therefore, only a child would agree with Dong, naively thinking that China would return Vietnamese territory it owned to Vietnam.

34. Có thể Hà-nội không thắc mắc gì đến việc Nga xâm-lăng Ukraine là bài học cho mình dù bầu trời đen tối đang ảnh-hưởng đến kinh-tế và an-ninh trên thế-giới. Hà-nội tin rằng Việt-nam là học-trò của Tầu và Nga. Có lần Phạm văn Đồng bán nước đã nói rõ: “Người Tầu là thầy ta. Người Tầu giữ đất cho ta. Khi nào ta cần người Tầu trả lại cho ta!” Hà-nội có thể không ưu-tư lắm đến câu nói nhục-nhã của Phạm văn Đồng, và nếu cần để sống còn, Hà-nội khắc câu ấy trên mặt tiền Văn-miếu Việt-nam. Câu của Đồng làm chúng ta chợt nhớ đến câu Mã-viện khâc trên cột đồng: “Đồng Trụ chiết Giao-chỉ diệt”. Người Việt đã phải anh hùng chiến-đấu để đánh tan lời nguyền của Mã-viện. Cho nên, chuyện Tầu được đất Việt rồi sẽ trả lại cho Việt như lời Đồng nói là một suy-nghĩ trẻ thơ.

35. In reality, Hanoi has quietly applied Pham văn Đồng’s dictum of self-humiliation due to Chinese pressures differently in terms of life practices on selling Vietnam’s lands to Beijing. Under the mutual contracts between Beijing and Hanoi, for ninety-nine years a piece regardless of the Party’s slogan of Vietnam’s Independence, Freedom and Happiness. If this is truly the government’s ideal then Hanoi should not fail to recite historical lesson, lines by lines. Essentially for Vietnam nothing is more illuminating than learning the Lincoln’s address at Gettysburg stressing on the unquestionable truth that “The Government of the People, by the People and for the People shall not perish from the earth.

36. Trên thực-tế Hà-nội đã âm-thầm áp-dụng câu nói của Phạm văn Đồng trong việc bán đất Việt-nam cho Tầu, mỗi vùng 99 năm. Khi nhìn rõ quan-niệm kinh-tế và chính-trị ở Hà-nội người dân Việt-nam có nên thắc-mắc về lý-tưởng của Đảng qua phương-châm: Độc-lập, Tự-do, Hạnh-phúc? Chỉ cần thiếu một đîểm trong sáu chữ kia là lâu-đài cách-mạng và đất-nước không còn nữa. Hà-nội nên đọc kỹ lại lịch-sử Việt-nam, và nên ghi nhận lời nói quý báu của Lincoln đọc tại Gettysburg: “Chính-quyền của dân, bởi dân và vì dân.”

37. The national concept, in the true sense of consciousness of Hegelian philosophy presupposes Ideal whereof its existence materialistically as well as spiritually manifests as mind or spirit (Geist) according to German thinking. Knowledge as such in its deepest meaning requires the deep (not depth) of certainty. To gain the true sense of consciousness and self-consciousness means to return to Hegel’s dialectic movements. Therefore, the reading of Hegel’s principal works such as Philosophy of Right, Philosophy of Mind, Phenomenology of Mind (Spirit) and even Logic are persuasively recommended. (To be continued on the issues of (i) Hume’s the National Characters, (ii) Derrida’s The Politics of Friendship/ Politiques de l’amitié and Hegel’s Lordship and Bondage).

38. Quan-niệm thế nào là nhà-nước hay quốc-gia, theo đúng Triết-học của Hegel là vấn-đề của Ý-thức và phải tự mình ý-thức ra. Ý-thức ở đây là sự-sống của tinh-thần và vật-chất đến từ trí-tuệ (mind) hay tinh-thần (Geist) theo lẽ Uyên-nguyên (Ideal). Hiểu-biết như thế trong ý-nghĩa uyên-áo của nó đòi hỏi cái biết chặt-chẽ chi-li (certainty). Thế thì, ý-nghĩa đúng về ý-thức theo Hegel là những vận-hành của Biện-chứng nên chúng ta cần đọc kỹ nhửng cuốn sau đây của Hegel: Triết-học về Quyền, Triết-học về Tinh-thần, Hiện-tượng Luận về Tinh-thần, và ngay cả Luận-lý của Hegel.

Kỳ tới: Định-nghĩa về những vấn đề như (i) Bàn về Chính-quyền (Nhà Nước) theo Hume, (ii) Bàn về Tình-bạn (Đồng-chí) theo Derrida và (iii) Bàn về Chủ-nhân và Nô-lệ theo Hegel.

Nguyễn Quỳnh, May 15, 2022

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.