nhắc lại chuyện nội chiến và chiến tranh uỷ nhiệm(đã qua 47 năm-30/4) Đỗ Trường (Leibzig/Đức) đọc lại “Rừng Xuân bao giờ thôi khóc ?” của Phạm Tín An Ninh !

Đỗ Trường RỪNG XUÂN BAO GIỜ THÔI KHÓC ? (Đọc Rừng khóc giữa mùa xuân của Phạm Tín An Ninh) Đỗ Trường(cũng mê đá banh) Phạm Tín An Ninh(cựu chiến […]

Read Article →