UKRAINE: A LESSON FOR VIETNAM / MỘT BÀI HỌC CHO VIỆTNAM

UKRAINE: A LESSON FOR VIETNAM / MỘT BÀI HỌC CHO VIỆTNAM

Nguyễn Quỳnh0 bình luận ♦ 26.04.2022

UKRAINE: A LESSON FOR VIETNAM
A Sequence to Vietnam: The Phenomenology of Existence (2001)

UKRAINE: MỘT BÀI HỌC CHO VIỆTNAM
Tiếp theo Luận-văn: ViệtNam: Bàn về Lẽ Sinh-tồn (2001)

NQ-UkVn-01
NQ-UkVn-02

PROLEGOMENON


MỞ ĐẦU

The Wolf’s instinct is Killing
And that signifies its Rational

Bản-năng của Chó Sói là Giết
Và đó là Lý của kẻ mạnh

1. The world and especially Vietnam cannot close their eyes at the bloody devastation in Kyiv suburbs where civilians of Bucha was executed by Russian troops before they tactically moved away from Ukrainian steep (incredible) resistance. They were not defeated yet but suffered huge loss and so badly needed re-deployment and reinforcement necessary of the next merciless amphibious onslaught of Putin’s criminal plan. The case of Russian atrocities in Bucha has been presented to the United Nations and Ukraine’s president Zelenskiy called for removing Russia from the U.N. Security Council. The U.N. responded Zelenskiy with favor.

2. Of course Putin denied his criminal acts and worst he would not care either the international laws or the U.N.’s. He has planned to raze (level out) the entire country of Ukraine and has in fact already harassed Sweden and Finland with shower of nuclear weapons if these two countries join the NATO. Putin’s intension contradicts one Chinese official who once suggested the closing out the NATO created in response to the Cold War, now according to him the warring climate already ceased to exist. He was wrong. In reality as did Putin warned of his plan for a new Cold War. Russian invasion of Ukraine has materialized Putin’s dream ironically it is in a wake-up to the NATO’s unity to beef up its members’ defense prior to Kremlin’s surprise offensive. Putin’s plan has raised the curtain to the outbreak of the Third World War.

3. In fact with the US’ allies behind, on April 13 Pentagon’s pledge of support to Ukraine winning the war against Russia by sending a package of 3.7 billion sophisticate weapons to Kyiv. This is a clear message to Kremlin about American involvement. Therefore, the Great War has begun unless Moscow stops bombing Ukraine, said Biden.

4. Thế-giới và riêng Việt-nam đang chứng kiến cảnh Nga hung-hãn đẫm máu thường dân Ukraine ở Bucha, ngoại-ô thành Kyiv sau khi quân Nga thất bại lớn nên tạm rút lui để tránh né sức chiến-đấu của người Ukraine. Không phải Nga đã thua mà theo kế-hoạch sát-nhân của Putin, sắp xếp lại và tăng viện cần thiết cho cuộc tấn công tàn bạo thứ hai. Sự thảm-sát dân lành ở Bucha đã được đưa lên Liên-hiệp Quốc và hôm April 5, 2022, Tổng-thống Ukraine Zelenskiy yêu cầu Liên-hiệp Quốc loại Nga ra khỏi Hội-đồng Bảo-an.

5. Dĩ nhiên Putin không công nhận tội ác và có thể ông ta cũng chẳng coi luật-pháp của Liên-Hiệp Quốc và thế-giới là gì. Kế-hoạch của Putin là “cầy nát” và “san phẳng” Ukraine, đồng thời đe dọa sẽ dùng võ-khí nguyên-tử trừng-phạt Sweden và Finland nếu hai nước này gia nhập Khối NATO! Hành-động của Putin cho thấy Tầu sai khi Bắc-kinh nói NATO nên gỉải tán vì Chiến-tranh Lạnh đã qua. Nhận xét thân Nga của Tầu lúc đó sai. Tuy nhiên, hành-động xâm-lăng Ukraine của Nga đã khiến cho Khối NATO đoàn-kết hơn, phòng khi mưu-đồ của Putin đi quá Ukraine.

6. Trên thực-tế, với sự tiếp tay của Đồng-minh trong Khối NATO, ngày 13 tháng 4, Ngũ-Giác Đài đã thỏa-thuận ủng-hộ Ukraine thêm võ-khí tinh-nhuệ kể cả Howitzers và “Ghost drones” (tức làm cho rada trở thành vô hiệu), nằm trong ngân-sách trên 3 tỷ cho Ukraine để nước này thắng Nga. Đó chính là thông-điệp cho Nga biết Mỹ đã quyết-định tham-chiến trừ phi Nga ngừng oanh-tạc Ukraine, như lời tuyên-bố của Biden.

7. After the annexation of Crimea and the invasion of Georgia, Putin is confident to put his plan of the New World Order into action. He dictated the way for Ukraine to be with Russia not becoming a NATO’s member. Using Ukraine separatists and sympathizers of Moscow, Putin ordered the invasion of Ukraine on the groundless pretext: “a special operation”.

8. Sau khi đã thành-công sát nhập Crimea bằng lá phiếu và xâm-lăng Georgia, Putin thoải mái nghĩ rằng đã đến lúc Nga thi hành giấc-mơ Trật-tự mới ở Thế-gian. Ông ta vạch ra đường lối bắt Ukraine phải theo Nga thay vì gia nhập Khối NATO. Lợi dụng chiêu-bài nhóm Ukraine li-khai và thân Nga, Putin ra lệnh xâm-lăng Ukraine dưới chiêu bài phi-lý “Một cuộc Hành-quân đặc-biệt” vì không có lý-do chính-đáng.

9. The African Union is not comfortable about the New World Order, be it Russian, Chinese, or American. It has made clear that the Union only cares about the African Commonwealth. They have endured sufferance in the length of history unfair to them and so they do not want to be victims of any new policy of imperialism. Simply put they do not trust the “wolves”.

10. Liên-hiệp các nước Phi-châu nói rõ họ không thoải mái với ván-bài Trật-tự Mới ở Thế-gian, dù ý-niệm này là kiểu Nga, kiểu Tầu hay kiểu Mỹ. Họ nói rõ Liên-hiệp các nước Phi-châu nhằm xây dựng Khối Thịnh-vượng Chung cho Phi-châu. Như thế, họ đã sáng suốt hiểu lịch-sử và không muốn là nạn-nhân của bất kỳ chủ-nghĩa bá-quyền nào hết. Giản-dị mà nói họ không tin vào “chó sói”.

11. Meanwhile China quietly refraining from the Ukraine Conflict has been closely watching the vicious plan of Putin thereupon it would earn a good lesson to practically buttress its imperialist dream of its expansionism to neighbor states like Vietnam, Kampuchea,Taiwan and beyond. China has wisely adjusted its “verbal” support to Moscow, as clearly as in the words of Beijing’s ambassador Fan Xiengong to Ukraine. He said: “We will always respect your state; we will develop relations on the basis of equality and mutual benefit. We will respect the path chosen by Ukrainians, because this is the sovereign right of every nation.” He then added “We have seen how great the unity of the Ukrainian people is and that means its strength.” It is a big slab to Putin who ordered the plane carrying Russian delegate to Beijing reverse (rescind) the course back to Moscow.

12. Tầu đang theo dõi rất kỹ thế-trận của Putin để sử dụng những ưu-điểm và tránh né những khuyết-điểm cho giấc-mộng bá-vương của Tầu đối với những nước nhỏ chung quanh như Việt-nam, Kampuchea và Taiwan. Tầu đã thay đổi thế đứng ủng-hộ Putin của Tầu trong chiến-tranh Ukraine. Theo như lời của đại-sứ Tầu ở Ukraine là Fan Xiengong nói: “Chúng tôi sẽ mãi mãi kính-trọng đất nước Ukraine; chúng ta sẽ phát-triển bang-giao dựa trên công bằng và lợi ích chung. Chúng tôi kính-trọng con đường Ukraine lựa chọn bởi đó là quyền tối cao của mọi quốc-gia… Chúng tôi đã thấy tinh-thần đoàn-kết vĩ-đại của dân Ukraine và đó chính là sức-mạnh.” Putin tái mặt ra lệnh cho chuyến bay đưa phái-đoàn Nga sang Beijing phải quay trở lại Moscow.

13. Realistically, Beijing should care about the strength of China’s economic expansion though tangentially Capitalism but solidly Chinese strategy; all over the world rather than crippling its progress by wasting energy and profits, especially its revenues on European markets are just in the making, while Russia is not a huge consummation society. Therefore, Xiengong’s remarks of Ukrainian bravery and indomitability do not contradict Beijing’s policy.

14. Trên thực-tế, Bắc-kinh chỉ nên chú-ý tới sức-mạnh phát triển kinh-tế toàn cầu của Tầu, tuy theo gương tư-bản nhưng lại rất Tầu, chứ dại gì làm suy-yếu tiến-bộ, tài-nguyên và nguồn-lợi, đặc biệt là thu hoạch trên thị-trường Âu-châu đang có cơ-hội tiến-triển. Trong khi đó Nga không phải là một xã-hội lớn về mặt tiêu-thụ. Bởi vậy phát-biểu của Xiengong rất khôn-ngoan không trái với chính-sách của Bắc-kinh.

15. Although loosing Chinese support Putin does not care about the U.N.’s expulsion of Russia from the Human Rights Council. He sticks to his original plan that shows prior to Ukraine Offensives he ordered Russian Supreme Court to disband the Republican Party and to outlaw all international press agencies. He has already violated the U.N.’s constitutions because he believes Russia has the might (power) to challenge the laws which once he embraced as the noble cause. He adopts the Nazi’s mastermind that laid waste of human blood all over European landscape. Of course he also embraces Leninist-Stalinist genocides that evoked and heralded the very first example of the killing field model for Pol Pot’s cultural and human classes cleansing. Yet Putin then was a young and an enthusiast KGB top member who was a protégé under the chief mentors like Gorbachev and Yeltsin who put their confidence in Putin‘s capability of reviving the Soviet Block under Russian patronage, a horrible political ambition despite of the return of the new cold war if necessary as did Putin himself openly warn off the free world.

16. Mặc dù mất đồng-minh Tầu, Putin không thắc-mắc về chuyện Nga bị loại ra khỏi Hội-đồng Bảo-vệ Nhân-Quyền, ngay cả nếu Nga bị loại ra khỏi Hội-đồng Bảo-an Liên Hiệp Quốc, và ngay cả ra khỏi Liên-hiệp Quốc. Ông ta biết rõ thực-lực của Liên-hiệp Quốc trong đó chỉ có Nga là một trong vài hội-viên mạnh nhất. Trước ngày 24 tháng 2, 2022, Putin ra lệnh cho Tối-cao Pháp-viện hủy bỏ đảng Cộng-hòa và cấm báo-chí ngoại-quốc săn tin. Ông ta dã vi-phạm hiến-pháp Liên-hiệp Quốc vì ông ta tin rằng Nga có sức mạnh thách đố luật-pháp ngay cả những đạo-luật cao-quý mà trước kia ông tôn-trọng. Ông ta đã học được thủ-đoạn của Đức Quốc Xã tắm máu nhân-loại ở Âu-châu. Ông ta cũng học được cách-mạng tắm máu của Lenin-Stalin, cả hai đã khai sinh ra phương-pháp giết dân Nga tập-thể, mà sau này Pol Pot noi gương tắm máu dân lành, xóa bỏ lịch-sử và văn-hóa Kampuchea. Vậy thì một chúa-trùm mật-vụ như Putin từng được Gorbachev và Yeltsin chỉ bảo có khả-năng thiết lập lại Liên-bang Sô-viết dưới sự lãnh-đạo của Nga. Putin đã có lần lên tiếng nếu cần gây lại chiến-tranh lạnh cũng không sao.

17. We should keep in mind that the Soviet Union is not Russia. Russia emerged as the world power beginning with its September Revolution 1917, then inspired by Communist ideology to end the Romanov monarchy (the Czars). In 1922 Russia became just one of the state members of The Soviet Union short for The Union of Soviet Socialist Republic (USSR) consisting of 15 states including Russia, Ukraine, Latvia, and Georgia …a conglomeration shared by syncretic culture and ethnicities. After waves of atrocities and “killing fields” within Russia, the “Glasnost and Détent” aimed to ease off the Cold War, but in 1991 poor economic collapsed the USSR entirely.

18. Thông thường nhiều người nghĩ Liên-bang Sô-viết là Nga. Chúng ta nên xem lại lịch-sử. Sau khi lật-đổ chế-độ quân-chủ của Nga-hoàng (Đế-chế Romanov), Nga làm cuộc Cách-mạng Tháng Chín năm 1917, dưới là cờ chủ-nghĩa Cộng-Sản. Năm 1922, Nga là một trong số 15 nước thành-lập một nhóm gọi là Liên-bang Cộng-hòa Xã-hội Chủ-nghĩa Sô-viết (USSR). Đây là một tập-thể của những nước nhỏ có chung nền-tảng văn-hóa và sắc-tộc. Sau những hận-thù giai-cấp kinh-hoàng và tắm máu dân-lành ở Nga, Kremlin đã “Mở Cửa” (Glasnost: Openness and Freedom), 1985 và Hoà-hoãn (Détente) để chấm dứt chiến-tranh lạnh, nhưng Liên-bang Sô-viết vẫn bị sụp-đổ vì vấn-đề kinh-tế.

19. Shortly before the Ukraine Invasion, as is said above, Putin paradoxically ordered Russian Supreme Court to disband the Republic Party whose constitutions paved the foundation of the USSR. This means he has not only rescinded the republican ideals but violated the recognizable sovereignty of each member of the old USSR. This clears the misunderstanding that Ukraine was formerly a Russian state. Therefore, the Ukraine Invasion is a dirty war.

20. Như đã ghi ở trên, trước khi xâm-lăng Ukraine, Putin đã có hành-động bất thường khi ông ta ra lệnh cho Tối-cao Pháp Viện giải-tán Đảng Cộng-hòa tức là giải-tán luôn hiến-pháp thành-lập Liên-bang Sô-viết. Làm như thế Putin không những hủy bỏ lý-tưởng Cộng-hòa mà còn vi-phạm chủ-quyền của những nước trong khối Liên-bang Sô-viết. Thế nên, chúng ta chớ hiểu lầm rằng Ukraine trước đây là Nga. Rõ ràng việc Putin xâm-lăng Ukraine là một cuộc chiến-tranh dơ-bẩn.

21. Returning to Aristotle’s saying “Man is a Rational Animal” it is essentially to see the rationality coming from human mind, not the ethics. This means the dichotomy of reasoning for the interest either good or evil, very contingent, notwithstanding (regardless of) the weakness and strength of the mind. There are already evidences of Putin’s genocide plan of Ukrainians and their homeland as the harrowing destruction of the city of Mariupole. The pictures below speak for the undeniable truth. (To be continued in A. Part One: How Vietnam learns Ukraine’s lesson or about the Problem of National Existence through History, a Sequence of Vietnam: the Phenomenology of Existence written in 2001)

22. Trở về với nhận-định căn-bản của Aristotle “Con người là con-vật biết suy-lý”, chúng ta nên hiểu rằng bản-năng của con vật không có “suy-lý”. Chỉ có con-người “súc-vật” mới có lý-trí và dùng lý-trí để tìm mọi thủ-đoạn ác-độc, nghĩa là vô đạo-đức. Như vậy, chữ “suy-lý” ở đây có hai nghĩa – nghĩa về cái “tốt” và nghĩa về cái “xấu”, tuỳ trường-hơp được sử-dụng bởi con người mang “thú-tính”. Ở đây chúng ta không bàn đến cái mạnh hay cái yếu của trí-óc (the mind). Rõ ràng Putin muốn tiêu-diệt dân và nước Ukraine qua hình-ảnh kinh-hoảng tan-nát dễ sợ trong thị-trấn Mariupole. (Còn tiếp. Kỳ tới: A. Phần Một: Làm thế nào để Việtnam học được bài-học Ukraine theo lẽ sinh-tồn của Lịch-sử. Đây cũng là tham-luận Vietnam: The Phenomenology of Existence đã đăng nguyên-bản năm 2001).

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.