quan thầy Hitler/Putin của Lê Văn Cu và Lê Thế Mu….đã đánh bom nhà hát nơi trú ẩn tránh chiến tranh của trẻ thơ và người già/Théâtre bombardé, la Russie «État terroriste»-ParisMtach

Théâtre bombardé, la Russie «Etat terroriste»… le point sur la guerre en Ukraine Paris Match | Publié le 17/03/2022 à 07h22 La Rédaction avec AFP Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions : […]

Read Article →