Vladimir Putin’s Revisionist History of Russia and Ukraine/tên vô lại đường phố,cựu nhân viên KGB, phát xít Putin/Hitler muốn sửa lại lịch sử Nga và Ukraine- The New Yorker

Vladimir Putin’s Revisionist History of Russia and Ukraine The historian Serhii Plokhy discusses the Russian President’s “very imperial idea” of his country, and the potential for Ukrainian resistance. By Isaac Chotiner […]

Read Article →