“Boác “Trọng(tiến sĩ xây dựng đảng) thắc mắc : tại răng “chống mạnh mẽ ” mà tiêu cực ,tham nhũng của đảng viên vô sản vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”??

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hỏi ‘chống mạnh mẽ, sao tiêu cực vẫn cứ trơ’ 8 giờ trước Một quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam […]

Read Article →