hết giãn cách vì “cô Vít”ôn Thái Cát Thân Trọng Tuấn(có bà con chi với Thân Trọng Phước ngày xưa khôn ?)mời mấy ôn mụ Huế đi ăn “Chè thịt heo quay”

tài liệu thư giản mùa ôn dịch VĂN HÓA RUỒI BU CHÈ THỊT HEO QUAY                              Hình: cooky.vn Năm 1973, lần đầu tiên Viện Đại Học Huế tổ chức ra […]

Read Article →