cuộc khủng hoảng biên giới(border crisis) phía Nam(TX) nước đế quốc “dân chủ tồ lô”Mỹ(trong bối cảnh mọi người sinh ra đều có quyền mưu cầu hạnh phúc”(theo HP Mỹ))bị chi phối bởi nạn buôn người(tương tự chuyện mua,bán bãi vượt biên ngày xưa của VN sau 30/4)

DIGIS MAK Border crisis What’s happening on the southern border of the United States? September 22, 2021 (CNN Español) — The world has seen the images of Border Patrol members on […]

Read Article →