số người Mỹ chết vì cúm Tàu(Covi-19..) hiện nay tương đương với số người Mỹ chết vì cúm Tây Ban Nha năm 1918-1919 ngày xưa?/COVID-19 has killed about as many Americans as the 1918-19 Spanish flu-AP và USA Today

COVID-19 has killed about as many Americans as the 1918-19 Spanish flu Carla K. Johnson Associated Press COVID-19 has now killed about as many Americans as the 1918-19 Spanish flu […]

Read Article →