Giữa cảnh tử sinh (không chừa một ai)đang diễn ra hằng ngày trong đại dịch cúm Tàu Trần Trung Đạo nại lói chuyện “tương nai năng tẩm và mồ mả của nãnh đạo cộng sản !

Trần Trung Đạo TƯƠNG LAI CỦA LĂNG TẨM VÀ MỒ MẢ CÁC LÃNH ĐẠO CS Như người viết phân tích trong bài “Tác Dụng Của Tầm Nhìn Chính Trị”, nhìn […]

Read Article →