Nhật ký phong toả Saigon ngày thứ 79 của Đỗ Duy Ngọc

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ bảy mươi Đỗ Duy Ngọc 16-9-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 — phần 10 — phần 11 — phần 12 — phần 13 — phần 14 — phần 15 — phần 16 — phần […]

Read Article →