nhân chuyện ông phó TT khuyến cáo dân tố cáo tài sản “không minh bạch” của những cán bộ CS vô sản :Tài sản tham nhũng đi mô ???(mua BĐS và cho con cái sinh sống tại xứ tư bản,mua quốc tịch…)

Hy sinh đời bố cueng cố đời con Tài sản tham nhũng biến đâu mất? Phạm Trần – Đảng Công sản Việt Nam và ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí […]

Read Article →
Chưa phân loại