phóng viên thể thao thời Mỹ Nguỵ,Huyền Vũ(1925-2005) làm đẹp văn chương thể thao(khác với những cá thể bình luận viên và viết báo trẻ trâu thời xã nghĩa bây giờ !-Phan Thanh Tâm

PHAN THANH TÂM Vua Đá Nói Huyền Vũ (1915-2005)Nhà Báo Làm Đẹp Văn Chương Thể Thao Việt Nam ký giả thẻ thao HUyền Vũ đua xe đạp tại Tokyo năm […]

Read Article →