phản biện của ông cựu ĐVĐCS/VN Nguyễn Đình Cống về bài báo(do ai chấp bút ?) của ông GS/TS xây dựng đảng,tín đồ sau cùng của Mác Xít(Marxism/Marxisme)-(phần cuối)

Nguyễn Đình Cống VI- Về Chủ nghĩa Mác-Lênin Bài báo khẳng định, ĐCSVN kiên trì Chủ nghĩa Mác-Lênin (CNML) vì nó là học thuyết khoa học và cách mạng của […]

Read Article →