Ký giả Bernard Avishail của tờ báo The New Yorker cho rằng nhóm vũ trang Hamas của dân Palestine và TT Netanyahu của Do Thái đang đánh canh bạc nguy hiểm tại thánh địa Jerusalem của 3 tôn giáo(Do Thái giáo,Công Giáo và Hồi Giáo(đều tin vào tổ phụ Abraham)!!

Hamas and Netanyahu Are Gambling Dangerously in Jerusalem Forces in Israel and in Gaza are seeking to exploit the polarizing violence. By Bernard AvishaiMay 13, 2021 At 6:03 P.M. on […]

Read Article →