thăm viếng xứ kangaroo(chuột túi,đại thử..) Ú Châu/Australia-cộng đồng người Việt (gồm người tỵ nạn thuyền nhân,máy nhân,cán bộ CS,COCC..)tại Úc

Australia, officially the Commonwealth of Australia, is a sovereign country comprising the mainland of the Australian continent, the island of Tasmania, and numerous smaller islands.[13] It is the largest country in Oceania and the world’s sixth-largest country by total area. […]

Read Article →