chuyện(đế quốc đã chết)Mỹ : Boác Bẩy Đần(Biden)thất bại khi hứa làm cho nước Mỹ khá hơn( better America); boác “Chí Phèo tỷ phú Đổ Nam Trâm(Trump) lại muốn quay lại quậy tiếp ‘đám đầm lầy hủ bại bị Tàu dắt mũi-OANN

Biden Admin. Fails To Deliver On Promise Of A ‘Better America’ The Capitol is seen in Washington, early Wednesday, April 28, 2021, as President Joe Biden prepares to address House […]

Read Article →