Hiến Pháp Hoa Kỳ :”mọi người sinh ra đều bình đẵng và có quyền mưu cầu hạnh phúc” nhưng…:Cuộc khủng hoảng di dân biên giới phía Nam nước Mỹ,nguyên nhân sâu xa ở đâu?/Border crisis !!Stephen Chapman(Chicago Tribune)

The real causes of the border crisis Posted: Tuesday, March 23, 2021 9:37 am Stephen Chapman In 2014, the Obama administration was faced with a surge in unaccompanied minors from […]

Read Article →