chuyện đời người và người đời qua”một truyện dài không tên” của bà Trần Thị Bông Giấy(Vân,Bà Trần Nghi Hoàng cũ) ghi lại khi có “rượu vào lời ra”:Về tác giả(gốc Huế) “Tù binh và hoà bình,dấu binh lửa….”:Phan Nhật Nam

Phút thư giản bâng quơ (Tâm Bút Trần Thị Bông Giấy) PHAN NHẬT NAM: NĂNG THUYẾT BẤT NĂNG HÀNH (Trích “MỘT TRUYỆN DÀI KHÔNG CÓ TÊN” Tập II) Phan Nhật Nam […]

Read Article →