Biden to offer legal status to 11 million immigrants, plans to stop border wall construction/Bai Đần đề xuất hợp pháp hoá 11 triệu di dân và ngưng xây dựng bức tường biên giới Mỹ/Mễ Tây Cơ(phía Nam)-Báo Los Angeles

Biden to offer legal status to 11 million immigrants, plans to stop border wall construction By Andrea Castillo, Cindy Carcamo Jan. 20, 2021 Updated 10:13 PM PT When the U.S. Senate passed […]

Read Article →