“lông dân Mít” Khan Nguyen “,cuồng Đỗ Nam Trâm” ,phân tích cho “cuồng Bai Đần” về những quyết sách hậu nồi cám lợn bầu cử TT của đế quốc đã chết Mỹ:”lói như rồng neo nàm như mèo mửa”

lông dân Mít Khan Nguyen NÓI NHƯ RỒNG LEO ,LÀM NHƯ MÈO MỬA Bốn năm qua, không ít người bị Big Media và Big Tech mê hoặc bằng hệ thống […]

Read Article →