ý kiến ý cò :nhân chuyện đang xẩy ra tại (xứ đế quốc đã chết)Mỹ với Đỗ Nam Trâm(Donald Trump)nhìn lại chủ nghĩa Mác(Karl Marx)qua duy vật biện chứng và duy vật sử quan-Trần Mã Thượng

Trần Mã Thượng CŨ HAY MỚI? tài liệu thư giản mùa ôn dịch Theo chủ nghĩa Marx thì trong lịch sử loài người đã và sẽ tuần tự xuất hiện […]

Read Article →