Phần 3:Đảng Dân chủ+Tài phiệt (hình ảnh thu nhỏ của Đảng CS Tàu/tư bản nhà nước của một nhóm người) trong cố gáng triệt hạ Đại Xì Trum !!- Gia Cát Cao Sâm

Tài liệu mùa ôn dịch Gia Cát Cao Sâm Đảng Dân chủ là hình ảnh thu nhỏ của ĐCS Trung Quốc trong lòng nước Mỹ   Đông Phương • 21:35, 11/11/20 Một […]

Read Article →