Sức mạnh mềm(tiền) của chú Ba Tàu(cao thủ hối lộ)đã chi phối nền chính trị thế giới kể cả Mỹ và VN(bẫy nợ,hối lộ,lại quả..)-thực dân kiểu mới !

Hunter’s ex-partner recounts meeting Joe Biden, says family ‘paranoid’ about hiding veep’s involvement “I was told this past Sunday by somebody who was also involved in this matter that if […]

Read Article →