Một bà tiến sĩ Tàu khác (tốt nghiệp Harvard) cho rằng báo cáo của TS sinh học Li-Meng Yan về nguồn gốc Covid-Vũ Hán(qua phòng thí nghiệm của Đảng CS Tàu) là thiếu cơ sở (unfounded) ??!!

Another ‘Unfounded’ Study on Origins of Virus Spreads Online By Katherine J. Wu 阅读简体中文版 | 閱讀繁體中文版 An overwhelming body of evidence continues to affirm that the coronavirus almost certainly made […]

Read Article →