Một vài kỷ niệm nhỏ của Đỗ Trường về ngày bức tường Bá Linh (chia cắt Đông Tây Bá Linh) sụp đổ và nước Đức thống nhất(không tốn xương máu nội chiến,uỷ nhiệm đổ ra như Việt Nam mình)

Đỗ Trường (Vậy mà đã 31 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ và 30 năm ngày thống nhất nước Đức) BỨC TƯỜNG BERLIN SỤP ĐỔ VÀ MỘT VÀI KỶ […]

Read Article →