bọn tư bản đỏ với sự đồng loã của cán bộ bị Hán hoá,ngu dốt cùng tiền bạc lại quả đã cho xây dựng khu “di tích bạo chúa Tần Thuỷ Hoàng ” tại Dalat !!?-Mac Van Trang/Ngoc Nguyen

Mạc Van Trang    · CỰC LỰC LÊN ÁN NHỮNG KẺ XÂY KHU “DI TÍCH TẦN THUỶ HOÀNG” TẠI ĐÀ LẠT! YÊU CẦU TRUY TỐ KẺ CHỦ MƯU VÀ NHỮNG TÊN LIÊN […]

Read Article →