Không như”con ranh Nấm độc thấp trí,thiếu hiểu biết chuẩn mực đạo đức tối thiểu, botay.com” Trần Huỳnh Duy Thức,anh là ai ?-một thức tỉnh của trí thức đích thực !!

Trần Huỳnh Duy Thức là một kỹ sư – doanh nhân Việt Nam. Ông là cựu Tổng Giám đốc của Công ty Dịch vụ điện thoại internet OCI và cũng là một nhân vật bất đồng […]

Read Article →