chuyện chính chị chính em nước(đế quốc giẫy chết nhưng chưa chết)Mỹ :Kamala Harris(gốc da đen và thổ dân Mỹ) được chọn làm ứng viên Phó TT liên danh Đảng Dân Chủ-CNN/USAtoday

Thấy gì từ việc Biden chọn Kamala Harris làm ứng viên phó tổng thống? Nguồn: “Joe Biden picks Kamala Harris as his running-mate”, The Economist, 11/08/2020. Biên dịch: Phan Nguyên Gần 14 tháng […]

Read Article →