Khi người Việt chê hoặc sửa lại sử Việt thì một ông Tây(GS ĐH/ UCLA/Mỹ) lại nghiên cứu sử Việt qua tác phẩm “The Tây Sơn uprising – Society and rebellion in Eighteen-Century Vietnam”

The Tây Sơn uprising – Society and rebellion in Eighteen-Century Vietnam GS UCLA George E. Dutton George E. Dutton và “Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn”GS George Edson Dutton […]

Read Article →

chuyện xưa tích cũ mùa ôn dịch :Khi lính,mật thám Tây (cũng người Quảng Bình với Ngô Đình Diệm,Lê Duẩn,Võ Nguyên Giáp…. )mần chính trị tại Miền Nam: Mai Hữu Xuân

Mai Hữu Xuân (1917 – ?) nguyên là một tướng lĩnh gốc Cảnh sát của Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Trung tướng. Ông xuất thân từ ngành Mật thám của Chính quyền thuộc địa Pháp, sau được […]

Read Article →