“Đảng tranh”(Đảng không đại diện duy nhất và trung thành của một giai cấp/lý thuyết tuyên truyền) của (đế quốc giẫy chết nhưng chưa chết)Mỹ-Trần Hữu Thục(Trần Doãn Nho)

Ý kiến ý cò đảng tranh ở hoa kỳ thời đại dịch Trần Hữu Thục 24.07.2020 – We don’t see things as they are, we see them as we are.(Chúng ta […]

Read Article →