Thủ Tướng CS Tàu cho biết 600 triệu dân trong tổng số 1,4 tỷ dân kiếm lợi tức hàng tháng chỉ có 1,000 nhân dân tệ tương đương $ 140 US !!

Li Ke­qiang says 600 Mil­lion Chi­nese Cit­i­zens Earn Monthly In­comes of Just USD$140 Pub­lished 1 week ago – CB­NED­I­TOR111 Pre­mier Li Ke­qiang has high­lighted the huge num­ber of Chi­nese cit­i­zens who con­tinue to […]

Read Article →