Chuyện lây nhiễm dây chuyền ôn dịch Vũ Hán của một gia đình Tàu cùng ăn tối tại một tiệm ăn có máy lạnh-đọc(để tránh) trên báo Tây Le Figaro và Le monde/Covid-19 : contamination en chaîne dans un restaurant chinois climatisé

20 AVRIL 2020 PAR MARC GOZLAN Covid-19 : contamination en chaîne dans un restaurant chinois climatisé C’est l’histoire d’une famille chinoise qui déjeune le 24 janvier dernier dans un restaurant de Canton (Guangzhou). […]

Read Article →