Chính trị chính em nước(đế quốc giẫy chết nhưng chưa chết) Mỹ: Xì Trum cho rằng chính phủ O Bá Mà(Obama) là chính phủ “tham nhũng nhất’trong lịch sử

President Trump Calls Obama Admin. ‘Most Corrupt’ In U.S. History File – Former Vice President Joe Biden,left, and former President Barack Obama are pictured. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais ) OAN […]

Read Article →