Bà Katherine Johnson một trong những nhà toán học nổi tiếng của NASA(Cơ quan Quản trị Hàng Không và Không gian Mỹ) vừa qua đời ở tuổi 101:

One of NASA’s greatest mathematicians, Katherine Johnson, has died “Anything that could be counted, I did.” ERIC BERGER – 2/24/2020, 7:26 AM Katherine Johnson, a trailblazing mathematician best known for her contributions […]

Read Article →