Các “cá thể viết báo” và những “cá thể” trong nhóm lợi ích tấn công nhà báo nữ Nguyễn Thu Trang(báo PHUNU)khi viết về chuyện “ba que xỏ lá ‘tại chốn tu hành và tàn phá rừng quốc gia !

Gửi những người đang tấn công tôi! Nguyễn Thu Trang 30-9-2019 Sau khi loạt bài SUN GROUP – ĐỊA NGỤC TỰ VÀ MA TRẬN CHIẾM LĨNH RỪNG QUỐC GIA TAM ĐẢO, […]

Read Article →