Trước khi bị Hạ Viện(đa số là đảng viên dân chủ thiên tả mần dáng) bỏ phiếu khiển trách(resolution) kỳ thị,Đại Xì Trum chỉ trích 4 nữ dân biểu da màu(có 3 trong số 4 sinh tại Mỹ):Không thích Mỹ thì đi chỗ khác mà sống !!

Trump tấn công phe đối lập: Không thích Mỹ thì đi chỗ khác mà sống Published 6 days ago  on 16/07/2019 By Phạm Minh Trung(LK) Ảnh: Twitter. 65SHARESShareTweet Tổng thống Hoa Kỳ Donald […]

Read Article →