Chuyện tự do báo chí ở (xứ đế quốc giẫy chết)Mỹ :Một tờ báo ở Florida “Orlando Sentinel”không ủng hộ Đại Xì Trump tranh cử nhiệm kỳ 2

Orlando Sentinel Our Orlando Sentinel endorsement for president in 2020: Not Donald Trump | Editorial By ORLANDO SENTINEL EDITORIAL BOARD| ORLANDO SENTINEL |JUN 18, 2019 | 5:30 AM   Donald Trump is in Orlando to announce […]

Read Article →