Ngày này (25/4/1945) năm xưa(cách nay 74 năm): cái bắt tay của hai người lính(tư bản và cộng sản) nhưng không phải là cái bắt tay của chính trị gia/East Meets West Day: The Handshake That Made History

East Meets West Day: The Handshake That Made History By John Simpson Today’s National East Meets West Day – often referred to as Elbe Day – does not come to mind as a […]

Read Article →