Thăm chùa Nhật(không hoành tráng(!) bằng chùa Việt Nam,không mua vong bán sớ dâng sao giải hạn…) với ông vừa bị “dứt phép thông công”: Trần Đức Anh Sơn

THĂM CHÙA JOMYOJI (TÌNH DIỆU TỰ) Trần Đức Anh Sơn Tôi đến thăm chùa Jomyoji lần đầu vào tháng 7.2013 cùng với TS. Phan Hải Linh (Trường Đại học KHXH&NV, […]

Read Article →