Cuộc chiến của các thầy tu !!??-Chuyện dài chùa “Bốn Vàng” trong cơ chế CS với tư tưởng của Karl Marx xem tôn giáo là phương tiện của “giai cấp bóc lột giá trị thặng dư” tư bản !

Đằng sau vụ chùa Ba Vàng Phê Tê Bốc Dương Quốc Chính Cơ bản là anh em quản lý bảo kê đứng sau các chùa dằn mặt nhau mới là vấn […]

Read Article →