Sinh hoạt dân chủ của xứ(tư bản giẫy chết)Mỹ :Giới truyền thông đưa quyết định của Tổng Thống mần chuyện vui-Chương trình SNL(saturday day night live)

Alec Baldwin trả lời Donald Trump về việc ‘trả thù’ chương trình SNL  February 19, 2019  editorPosted in Chính Trị Xã Hội— 0 Comments by Kate Lyons | DCVOnline Bắt chước Tổng […]

Read Article →