Chuyện nội bộ nước(đế quốc giẫy chết)Mỹ :Không như “công đoàn giáo chức VN”, “công đoàn giáo chức Los Angeles” Mỹ đình công(mấy đứa cháu ngoại ,nội của tui nghỉ học !!)

Why thousands of Los Angeles teachers are going on strike The second-largest school district in the country joins a growing national movement for better school funding and higher teacher pay. […]

Read Article →