Vietnam’s ‘Consistent Policy’ is to Pressure Political Prisoners Into Exile: Freed Blogger/chủ trương của VN cho những người bất đồng chính kiến lưu vong-Joshua Lipps(RFA)

Joshua Lipes. Vietnam’s ‘Consistent Policy’ is to Pressure Political Prisoners Into Exile: Freed Blogger 2018-11-14P Activist blogger Nguyen Ngoc Nhu Quynh (L) and RFA reporter Kinh Hoa (R) in Washington, […]

Read Article →

Khái niệm “tự thuộc địa hoá”(auto-colonisation) của những định chế,quốc gia vừa thoát khỏi chế độ thuộc địa thực dân cũ bằng đấu tranh CM !-Abdel-moniem El-Shorbagy

Auto-colonialism and the Architecture of the Third World  Abdel-moniem El-Shorbagy The problem of alienation in most of the Third World countries was the result of both foreign colonial domination in […]

Read Article →