Kiên định lý tưởng,con đường cách mạng vô sản của chủ nghĩa Mác -LêNin để kiến tạo một xã hội “công bằng,không có cảnh người bóc lột,áp bức người,ấm no, hạnh phúc !!…

Kiên định lý tưởng, con đường cách mạng vô sản và Chủ nghĩa Mác – Lênin Đảng Cộng Sản VN07/11/18 09:32  Trước Tượng đài V.I. Lênin, các đồng chí lãnh […]

Read Article →